Μοκέτες Best Wool: PURE – Humility

Μοκέτες Best Wool: Pure – Humility

  • Construction: 1/5″ gauge, looppile, tufted
  • Pile fibre composition: 100% New Zealand wool, 4-ply yarn, hank dyed
  • Pile weight g/m²: 1250
  • Total weight g/m²: 2690
  • Total thickness in mm: 9.3
  • Number of stitches / m²: 52000
  • Backing: Action Bac
  • Width in cm: 500