Μοκέτες Best Wool: PURE – Bliss

Μοκέτες Best Wool: Pure – Bliss

  • Pile material: 100% wool, 4-ply yarn, hank dyed
  • Construction: 5/16″ gauge, loop pile, tufted
  • Total weight (g/m²): 2,570
  • Pile weight (g/m²): 1,425
  • Total thickness in mm: 11.2
  • Number of tufts (m²): 36,900
  • Secondary backing: ActionBac®
  • Width in cm: 500