Μοκέτες Best Wool: NATURE – Ordina

Μοκέτες Best Wool: Nature – Ordina

  • Construction: 1/5″ gauge, looppile, tufted
  • Pile fibre composition: 100% Pure wool, 3-ply yarn, stock dyed
  • Pile weight g/m²: 1000
  • Total weight g/m²: 2240
  • Total thickness in mm: 7.8
  • Number of stitches / m²: 50000
  • Backing: Action Bac
  • Width in cm: 400 – 500