Μοκέτες Best Wool: NATURE – Krakow

Μοκέτες Best Wool: Nature – Krakow

  • Construction: 1/8″ gauge, looppile, tufted
  • Pile fibre composition: 100% Pure wool, 3-ply yarn, stock dyed
  • Pile weight g/m²: 1050
  • Total weight g/m²: 2150
  • Total thickness in mm: 6.1
  • Number of stitches / m²: 101440
  • Backing: Action Bac
  • Width in cm: 400 – 500