Μοκέτες Best Wool: NATURE – Lhasa

Μοκέτες Best Wool: Nature – Lhasa

  • Construction: 5/16″ gauge, looppile, tufted
  • Pile fibre composition: 80% Pure wool – 20% Yak, 3-ply yarn, stock dyed
  • Pile weight g/m²: 1480
  • Total weight g/m²: 2740
  • Total thickness in mm: 10.4
  • Number of stitches / m²: 26617
  • Backing: Action Bac
  • Width in cm: 400 – 500