Μοκέτες Best Wool: NATURE – Kathmandu

Μοκέτες Best Wool: Nature – Kathmandu

  • Construction: 1/2″ gauge, looppile, tufted
  • Pile fibre composition: 80% Pure wool – 20% Yak, 4-ply yarn, stock dyed
  • Pile weight g/m²: 2050
  • Total weight g/m²: 3630
  • Total thickness in mm: 14.1
  • Number of stitches / m²: 14620
  • Backing: Jute
  • Width in cm: 400