Μοκέτες Best Wool: NATURE – Globe

Μοκέτες Best Wool: Nature – Globe

  • Construction: 5/32″ gauge, looppile, tufted
  • Pile fibre composition: 50% pure wool – 50% pp, 3-ply yarn, stock dyed
  • Pile weight g/m²: 1100
  • Total weight g/m²: 2048
  • Total thickness in mm: 6.00
  • Number of stitches / m²: 70700
  • Backing: action bac
  • Width in cm: 400 – 500