Μοκέτες Best Wool: NATURE – Algiers

Μοκέτες Best Wool: Nature - ALGIERS

Μοκέτες Best Wool: Nature – Algiers

  • Construction: 5/16″ gauge, looppile, tufted

  • Pile fibre composition: 80% Pure wool – 20% Yak, 4-ply yarn, stock dyed

  • Pile weight g/m²: 1750

  • Total weight g/m²: 3000

  • Total thickness in mm: 11.4

  • Number of stitches / m²: 14,000

  • Backing: Action Bac

  • Width in cm: 400