External

OPEN

Eπιφάνειες – Surface Finishes (external): OPEN

ICON

Eπιφάνειες – Surface Finishes (internal-external): ICON

GLOCAL

Eπιφάνειες – Surface Finishes (internal-external): GLOCAL

CREATIVE CONCRETE

Eπιφάνειες – Surface Finishes (external): CREATIVE CONCRETE

BLOCK

Eπιφάνειες – Surface Finishes (external): BLOCK